Regulamin Konkursu „Królewski kucharz”

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie skierowanym do użytkowników serwisu społecznościowego Facebook pt. „Królewski kucharz” (dalej, jako „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagrody w Konkursie są autorzy bloga Niedzielny kucharz – Agnieszka Jabłońska-Twaróg i Eugeniusz Twaróg
 3. Konkurs jest prowadzony na profilu „Niedzielny kucharz” pod adresem https://www.facebook.com/niedzielnykucharz/ prowadzonym w serwisie społecznościowym Facebook (dalej „Fanpage”).
 4. Konkurs trwa od dnia 23 maja 2018 r. tj. od momentu publikacji zadania konkursowego na Fanpage do 3 czerwca 2018 r. do godziny 23: 59:59 (dalej, jako „Termin Konkursu”).
 5. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny (Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu uczestnictwa w Konkursie).
 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie (dalej, jako „Uczestnik”).
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem jest łączne spełnienie przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu następujących warunków:
 3. a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. b) posiadanie miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 5. c) posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook założonego i prowadzonego zgodnie z regulaminem serwisu Facebook;
 6. d) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu;
 7. e) wypełnienie zadania konkursowego zgodnie z Regulaminem;
 8. f) zgoda na publikację danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage „Niedzielny kucharz” w serwisie Facebook w przypadku wygranej;
 1. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 • 3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Zadanie konkursowe wymaga od Uczestnika umieszczenia odpowiedzi na zadane pytanie w postaci komentarza pod postem dotyczącym Konkursu opublikowanym na Fanpage.
 2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:
 3. a) nie może naruszać wizerunku i dobrego imienia Organizatora;
 4. b) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;
 5. c) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych, dyskryminacyjnych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w szczególności poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne, w tym także wzywających do nienawiści ze względu na rasę, płeć, narodowość, orientację seksualną, obrażających uczucia religijne;
 6. d) musi stanowić przejaw własnej twórczej pracy Uczestnika, tj. musi zostać stworzone w pełnym zakresie samodzielnie przez Uczestnika i muszą mu przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe do stworzonej odpowiedzi, które nie mogą być w jakikolwiek sposób ograniczone prawami osób trzecich;
 7. e) musi być umieszczone w formie wypowiedzi pisemnej;
 8. g) musi być sporządzone w języku polskim;
 9. h) musi być umieszczone pod postem konkursowym w czasie trwania Konkursu.
 10. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe nie spełnia któregokolwiek z warunków wymienionych powyżej, nie będzie ono podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie. Z udziału w Konkursie zostaną również wykluczeni Uczestnicy, którzy nie spełnią warunków określonych w § 2 Regulaminu.
 11. Organizator ma prawo usunąć komentarze, które naruszają postanowienia § 3 ust. 3 uprzednio informując o tym, danego Uczestnika w bezpośredniej wiadomości prywatnej wysłanej na skrzynkę odbiorczą prowadzoną w serwisie społecznościowym Facebook.
 12. Zwycięzcami Konkursu zostanie osoba wyłoniona przez komisję konkursową w składzie Agnieszka Jabłońska-Twaróg i Eugeniusz Twaróg.
 13. Zwycięskie zgłoszenie (zgodnie z danymi udostępnionymi przez Uczestników serwisu Facebook), zostanie ogłoszone na Fanpage w komentarzu pod postem konkursowym w terminie do 3 dni od daty zakończenia Konkursu.
 • 4. NAGRODY
 1. Nagrodą w konkursie jest gra planszowa „Królewski kucharz”.
 2. Nagrodę zdobędzie tylko jeden Uczestnik wyłoniony przez komisje konkursową.
 • W celu otrzymania nagrody, Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 14 dni od umieszczenia przez Organizatora informacji o wygranej przesłać Organizatorowi w wiadomości prywatnej na fanpage „Niedzielny kucharz” dane na jakie ma zostać przesłania nagroda, w szczególności e-mail oraz adres korespondencyjny. Niepodanie przez Zwycięzców poprawnych danych, może spowodować brak możliwości dostarczenia przesyłki zawierającej nagrodę. W przypadku braku przesłania przez Zwycięzcę tych danych we wskazanym powyżej terminie, Zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje wówczas w wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 1. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
 2. Zwycięzca może zrzec się prawa do nagrody, traci on wówczas do niej prawo, a nagroda pozostaje w wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 3. Wartość nagrody nie przekracza kwoty 200 zł i jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • 5. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem Uczestnicy winni zgłaszać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres kontakt@niedzielnykucharz.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „KONKURS–FACEBOOK”. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnicy zgłaszający reklamację zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.
 • 6. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu są autorzy bloga Niedzielny kucharz.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym komunikowania się z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzcy, wydania nagródy, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. W związku z prowadzeniem Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania.
 4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku na adres kontakt@niedzielnykucharz.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie niedzielnykucharz.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany przez Facebook ani bezpośrednio związany z serwisem Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu skocznościowego Facebook. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Konkurs. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.